คณะกรรมการ และ ผู้บริหาร


คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ                                          ตำแหน่ง                                                            ประเภทกรรมการ

1. นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา              ประธาน                                                             กรรมการบริหาร
2. นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ               กรรมการผู้จัดการ                                               กรรมการบริหาร
3. นาย อานิล กุมาร์ โคลิ                 กรรมการบริหาร(ด้านเทคนิค)                              กรรมการบริหาร
4. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์         กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ       กรรมการอิสระ
5. นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์           กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                 กรรมการอิสระ
6. นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                        กรรมการอิสระ
7. นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา      กรรมการ                                                            กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นาย ยาโซวาดัน โลเฮีย              กรรมการ                                                           กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
·         1. โครงสร้างการจัดการ

·         2. คณะกรรมการบริษัท

·         3. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

·         4. เลขานุการบริษัท

You are here เกี่ยวกับเรา คณะกรรมการ และ ผู้บริหาร